От градината – директно на трапезата, или що е то къса верига за доставки?

Какво е къса верига?

Един от най-иновативните методи за снабдяване с желаните от потребителите хранителни продукти е късата верига на доставка.
Къси вериги на доставка на храни (КВДХ) е термин, който описва многообразието от традиционни и/или алтернативни начини за производство, разпространение, търговия на дребно на хранителни и други земеделски продукти, като пазари на земеделски производители, продажба от самото стопанство, интернет поръчки, потребителски кооперативи, схеми за доставка „зеленчуци в кутия” и др. По-общо казано, една верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, когато се характеризира с кратко разстояние или намален брой посредници между производителите и потребителите.

Късите вериги на доставки се считат за най-подходящите канали за органични/биологични и местни специфични продукти на дребни и средни земеделски производители, които имат ограничени възможности за участие в конвенционалните търговски вериги, но могат да бъдат много ефективни при директните продажби. При наличието на пряк контакт с потребителите и повишаването на социалните контакти се предават допълнителни характеристики към автентичността на продукта, стопанството, в което са произведени и прилежащата му територия.
Обменът на информация включва детайли относно вида на продуктите, методите и технологиите на отглеждането и опаковането им и не на последно място идентичността и етичните ценности както на производителите, така и на потребителите.

Видове къси вериги на доставки:
• Директни продажби от индивидуални производители и микро преработвателни предприятия, производители на собствена суровина;
• Колективни директни продажби;
• Партньорства между производители и потребители.

Директни продажби – най-пряката форма на продажба, която съществува ( фермер-клиент ). Продажбите могат да се осъществяват на място във фермата, мобилна доставка от фермата на клиентски адрес. Колективни директни продажби – продукцията на една или няколко ферми може да се продава съвместно на фермерски пазари; кооперативни пазари; хранителни кооперативи; онлайн магазини.
Ползи от късите вериги на доставка: -социални; икономически; екологични.
Социални ползи: изразяват се в повече и по‐добри възможности за заетост на местно ниво, изискващи и насърчаващи придобиването на нови знания и умения; насърчава се социалния контакт между хората от градските и селските райони, повече възможности за сътрудничество и взаимодействие; потреблението в по‐кратки срокове се отразява положително върху здравето на консуматорите, тъй като се съхранява в по‐голяма степен витаминния състав и хранителната стойност на продуктите.

Икономически ползи: изразяват се в получаването на по-справедлива цена и навлизането на свежи финансови средства в местната икономика; подобрявяне доходите на дребните стопанства, повишаване стандарта им на живот, изграждане и поддържане на местни пазари и магазини; запазване и възстановяване жизнеността на територията; местното производство на храни и късите вериги на доставки добре се комбинират с развитието на местния туризъм.

Екологични ползи: екологосъобразни методи на производство, в хармония с местните природни дадености; намаляване на емисиите при ограниченото транспортиране на храни; по‐ щадящи практики за почвообработка при използването на малогабаритна техника; в тези системи се използват по-малко опаковки, което води до намаляване на количеството отпадъци.