Ти си това, което ядеш!

Ти си това, което ядеш! Обичаме да използваме популярната фраза като наше мото! Макар и веднага да се асоциира със свежа и диетична храна, вместо полуфабрикати и захар, всъщност крие в себе си малко по-дълбок смисъл. 

Забелязвали ли сте, че пло­до­вете и зелен­чу­ците, които консумираме всъщност напо­до­бя­ват органите на нашето тяло? По-любопитно е, че именно тези конкретни храни доп­ри­насят за здра­вето на тези конкретни органи, които наподобяват. 

#1.Домат – Сърце

При­лича на сърце повече от всеки друг плод и зелен­чук. Има четири камери и е чер­вен на цвят, точно както сър­цето е чер­вено и с четири камери. Дома­тите са чуде­сен източ­ник и на вита­мин С и локопен, които са от реша­ващо зна­че­ние за здра­вето на сър­цето.

#2. Мор­ков – Око

Един резен мор­ков изг­лежда точно като човеш­кото око. Спо­ред изс­лед­ва­ния, яде­нето на мор­кови зна­чи­телно подоб­рява при­тока на кръв към очите. Цве­тът на мор­ко­вите идва от рас­те­ние, хими­чески наре­чено Бета каро­тин (тялото го изпол­зва за наба­вя­нето на вита­мин А), което помага на рети­ната и други части на окото, за да фун­к­ци­о­ни­рат без­п­роб­лемно. От своя страна бета каро­ти­нът нама­лява риска от раз­ви­тие на ката­ракта. 

#3. Боб – Бъб­реци

Бобо­вото зърно е офор­мено точно като човешки бъб­рек и всъщ­ност спо­мага за под­дър­жа­нето на бъб­реч­ната фун­к­ция. Бобът съдържа високи коли­чес­тва на фибри, про­теин и желязо.

#4. Аво­кадо – Матка

Аво­ка­дото е изк­лю­чи­телно поле­зен зелен­чук за здра­вето и пра­вил­ното фун­к­ци­о­ни­ране на мат­ката и ший­ката на мат­ката. И съвсем неслучайно е с фор­мата на маточна шийка. 

#5. Грозде – Бели дро­бове

Гроздето напомня по форма на алве­о­лите на белите дро­бове и дока­зано нама­лява риска от рак на белите дро­бове и емфи­зе­мата. Гроз­до­вите семена съдър­жат вещес­тво, наре­чено про­ан­то­ци­ни­дин което се смята, че намаля тежестта на вече раз­вита астма, пре­диз­ви­кана от алер­гия. 

#6. Сла­дък кар­тоф – Пан­к­реас

Слад­кият кар­тоф прилича пан­к­ре­аса и спо­мага за фун­к­ци­нирането му и подтиска рас­тежа на рак на пан­к­ре­аса , като доказано ста­би­ли­зира нивата на кръвна захар. Слад­ките кар­тофи балан­си­рат и гли­ке­ми­чен индекс при диа­бе­тици. 

#7. Гъба – Ухо

Една сря­зана гъба пре­съз­дава точно фор­мата на човешко ухо. Гъбите като източ­ник на вита­мин Д пре­дот­в­ра­тя­ват загуба на слуха.

#8. Орех – Мозък

Всички знаем, че приликата на ореха с човешкия мозък е очевадна. Богати на Омега 3 мас­тни кисе­лини, тези ядки подоб­ря­ват фун­к­ци­ята на мозъка. 

От казаното до тук можем само да обобщим. Важно е да се храним разнообразно, да знаем как да балансираме чинията си, за да ни дава възможно най-много здраве и енергия за организма. Избирайте био зеленчуци и плодове

Не забравяйте да водите активен живот с повече движение, спорт, разходки в гората и отдих сред природата. 

Освобождавайте натрупания стрес през деня с ароматна вана, любима книга, билков чай, любими дейности с любими хора! Останете позитивни!