Месечен архив: август, 2022

  ПОДМЯРКА 4.1.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. След спазване на всички процедури, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ одобри за финансиране стопанството на з.с. Иван Парушев за закупуване на земеделска…