ПОДМЯРКА 4.1.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

 

ПОДМЯРКА 4.1.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

  • След спазване на всички процедури, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ одобри за финансиране стопанството на з.с. Иван Парушев за закупуване на земеделска техника. Общата сума на одобрените за подпомагане разходи е 48 600 лв, като безвъзмездната финансова помощ е 70 % от разходите, или 34 200 лв.

Цели на подмярката:

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е насочена към постигане на целите на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

  • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
  • Опазване на компонентите на околната среда;
  • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.